Kodeks etyczny

1. DOBROWOLNOŚĆ ZATRUDNIENIA

1.1 Nie używa się pracy niewolniczej ani zatrudnienia przymusowego, w tym przymusowej pracy więźniów.

1.2 Nie wymaga się od pracowników składania „depozytów” ani deponowania dokumentów tożsamości u pracodawcy; pracownicy mają prawo zakończyć zatrudnienie po odpowiednim okresie wypowiedzenia.

2. WOLNOŚĆ DO ZRZESZANIA SIĘ I PRAWO DO ZBIOROWYCH NEGOCJACJI WS. WARUNKÓW ZATRUDNIENIA

2.1 Pracownicy mają bez wyjątku prawo tworzenia i wstępowania do dowolnych związków zawodowych oraz prowadzenia zbiorowych negocjacji z pracodawcami.

2.2 Pracodawca przyjmuje otwartą postawę wobec działalności związków zawodowych i ich działań organizacyjnych.

2.3 Przedstawiciele pracowników nie są dyskryminowani i mają swobodę wykonywania funkcji przedstawicielskich w miejscu pracy.

2.4 W przypadkach, gdzie wolność zrzeszania się i prawo do zbiorowych negocjacji są ograniczone przez prawo, pracodawca nie utrudnia rozwoju zastępczych środków niezależnego, swobodnego zrzeszania się i prowadzenia negocjacji, ale taki rozwój ułatwia.

3. BEZPIECZNE I HIGIENICZNE WARUNKI PRACY

3.1 Pracownikom zapewni się bezpieczne i higieniczne środowisko pracy, odpowiadające aktualnemu stanowi wiedzy w danej branży i uwzględniające ewentualne zagrożenia. Podejmowane będą odpowiednie działania mające na celu zapobieżenie wypadkom i uszczerbkom na zdrowiu w wyniku pracy, w związku z nią lub w jej trakcie, poprzez ograniczenie przyczyn zagrożeń występujących w środowisku pracy na ile tylko jest to możliwe.

3.2 Pracownicy będą otrzymywać regularne udokumentowane szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; szkolenia takie będą przeprowadzane ponownie dla nowych i przeniesionych pracowników.

3.3 Zapewniony będzie dostęp do czystych toalet i wody pitnej oraz, w miarę potrzeby, higienicznych miejsc do przechowywania żywności.

3.4 Miejsce zakwaterowania, jeśli jest ono zapewnione, ma być czyste i bezpieczne oraz zaspokajać podstawowe potrzeby pracowników.

3.5 Przedsiębiorstwo przestrzegające Kodeks uczyni wyższego rangą przedstawiciela kierownictwa odpowiedzialnym za bezpieczeństwo i higienę pracy.

4. PRZEDSIĘBIORSTWO NIE BĘDZIE KORZYSTAĆ Z PRACY DZIECI

4.1 Nie będzie przeprowadzana jakakolwiek nowa rekrutacja dzieci.

4.2 Przedsiębiorstwo opracują wytyczne i programy zapewniające przeniesienie każdego wykrytego pracującego dziecka do odpowiedniej szkoły i umożliwiające mu kontynuowanie nauki aż do czasu, gdy przestanie być dzieckiem, lub będą uczestniczyć w takich programach i przyczyniać się do ich rozwoju; pojęcia „dziecko” i „praca dzieci” zdefiniowane są w dokumencie Zasady wdrażania Kodeksu.

4.3 Dzieci i młodzieży do lat 18 nie będzie się zatrudniać do pracy w nocy ani w warunkach niebezpiecznych.

4.4 Powyższe wytyczne i procedury będą zgodne z postanowieniami właściwych standardów Międzynarodowej Organizacji Pracy.

5. WYPŁACANIE WYNAGRODZENIA

5.1 Płace i świadczenia dodatkowe za standardowy tydzień pracy spełniają co najmniej wymogi krajowych norm prawnych lub porównawczych norm branżowych, zależnie od tego, które z nich są wyższe. Niezależnie od tego, płaca zawsze powinna być wystarczająca dla zaspokojenia podstawowych potrzeb i zapewnić niejaką nadwyżkę.

5.2 Wszystkim pracownikom przedstawione będą, na piśmie i w zrozumiałej formie, ich warunki zatrudnienia dotyczące płacy: przed rozpoczęciem zatrudnienia oraz, w odniesieniu do szczegółów płacy za dany okres, przy każdej wypłacie.

5.3 Potrącenia z wypłaty jako środek dyscyplinarny nie będą dozwolone; nie będą też dozwolone jakiekolwiek potrącenia z wypłaty nie przewidziane przepisami prawa bez wyraźnej zgody danego pracownika. Wszelkie środki dyscyplinarne powinny być udokumentowane.

6. NIE PRZEKRACZANIE CZASU PRACY

6.1 Czas pracy jest zgodny z prawem krajowym i porównawczymi normami branżowymi, zależnie od tego, które z nich zapewniają lepszą ochronę.

6.2 Niezależnie od tego, od pracowników nie będzie się wymagać regularnej pracy powyżej 48 godzin tygodniowo oraz będzie im przysługiwał średnio co najmniej 1 dzień wolny na każde 7 dni. Godziny nadliczbowe będą dobrowolne, nie będą przekraczać 12 godzin tygodniowo, nie będzie się ich wymagać regularnie oraz zawsze będzie za nie przysługiwać wyższa stawka wynagrodzenia.

7. ZAKAZ DYSKRYMINACJI

7.1 W rekrutacji pracowników, wynagrodzeniach, dostępie do szkoleń, awansach, zwolnieniach z pracy i emeryturach nie ma dyskryminacji pod względem rasy, kasty, narodowości, religii, wieku, niepełnosprawności, płci, stanu cywilnego, orientacji seksualnej, przynależności związkowej ani przekonań politycznych.

8. UREGULOWANIE STOSUNKU PRACY

8.1 Na ile tylko możliwe, każda wykonywana praca musi odbywać się na zasadach uznanego stosunku pracy przewidzianego przepisami prawa oraz praktyką danego kraju.

8.2 Pracodawca nie będzie uchylał się od zobowiązań wobec pracowników wynikających z przepisów prawa pracy bądź ustawodawstwa socjalnego i związanych z uregulowanym stosunkiem pracy poprzez stosowanie umów o podwykonawstwo lub pracę chałupniczą ani programów praktyk/szkoleń bez rzeczywistego zamiaru przekazywania umiejętności czy zapewnienia stałego zatrudnienia, ani też przez nadmierne stosowanie umów na czas określony.

9. ZAKAZ NIELUDZKIEGO TRAKTOWANIA

9.1 Obowiązuje zakaz stosowania przemocy i kar cielesnych, groźby przemocy, molestowania seksualnego lub innego, używania obraźliwych wyrażeń oraz innych form zastraszania.

Postanowienia tego Kodeksu ustalają normy minimalne, nie maksymalne a Kodeks nie powinien być używany do powstrzymywania firm przed przekraczaniem tych norm. Od firm stosujących Kodeks oczekuje się działania zgodnego z obowiązującym prawem krajowym i innymi właściwymi przepisami prawa a w przypadkach, w których przepisy prawa i niniejszy Kodeks Podstawowy dotyczą tego samego zagadnienia oczekuje się od firm stosowania środka zapewniającego lepszą ochronę.

Kodeks etyczny zgodny z Kodeksem ETI.
Ostrzeszów, dnia 2 stycznia 2020r.

Zasady polityki antykorupcyjnej obowiązujące w ZEISAP „MIKROB” S.A.

1. WPROWADZENIE DO POLITYKI ANTYKORUPCYJNEJ

ZEISAP „MIKROB” S.A. w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej stosuje politykę
zera tolerancji dla wszelkich zachowań o znamionach korupcyjnych lub korupcjogennych. Niniejsze
Zasady Antykorupcyjne należy odczytywać łącznie z obowiązującym regulacjami prawnymi, polskimi i
międzynarodowymi w zakresie dotyczącym zjawiska korupcji, które łącznie wyznaczają modelowy
wzór postępowania, w przypadku zetknięcia się ze zjawiskiem korupcji w życiu zawodowym.
ZEISAP „MIKROB” S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany oraz aktualizacji niniejszych Zasad
Polityki Antykorupcyjnej w dowolnym czasie, przy czym wprowadzone zmiany lub aktualizacje,
obowiązują od chwili ich ogłoszenia w ramach wewnętrznej struktury organizacyjnej ZEISAP
„MIKROB” S.A. oraz potwierdzenia zapoznania się z jej treścią przez podmiot/osobę, której zostały
przedstawione.

2. CEL POLITYKI ANTYKORUPCYJNEJ

Celem niniejszej Polityki Antykorupcyjnej ZEISAP „MIKROB” S.A. jest ustanowienie reguł i
zasad, mających na celu zapobieganie oraz reagowanie na sytuacje niezgodne z Polityką
Antykorupcyjną, regulacjami prawnymi polskimi oraz międzynarodowymi, kontraktami zawartymi przez
ZEISAP „MIKROB” S.A. oraz normami i zasadami etycznymi w zakresie dotyczącymi zjawiska
korupcji.

3. ZAKRES PODMIOTOWY POLITYKI ANTYKORUPCYJNEJ

1) Niniejsza Polityka Antykorupcyjna adresowana jest do wszystkich pracowników ZEISAP
„MIKROB” S.A., świadczących pracę lub usługi na rzecz ZEISAP „MIKROB” S.A. w ramach stosunku
pracy lub na podstawie umów cywilnoprawnych, dostawców oraz usługodawców ZEISAP „MIKROB”
S.A. jak również do wszelkich podmiotów trzecich reprezentujących ZEISAP „MIKROB” S.A. w
kontaktach z podmiotami sektora publicznego lub prywatnego.
2) Naruszenie postanowień niniejszej Polityki Antykorupcyjnej może prowadzić do sankcji
dyscyplinarnych, w tym do zakończenia współpracy z daną osobą lub podmiotem oraz do nałożenia
sankcji karnych przez podmioty zewnętrzne.
3) Zapoznanie się z niniejszą Polityką Antykorupcyjną nie zwalnia osoby lub podmiotu, któremu
została przedłożona od zapoznania się oraz stosowania do regulacji antykorupcyjnych,
obowiązujących na terytorium Polski oraz podmiotów, z którymi ZEISAP „MIKROB” S.A. utrzymuje
kontakty handlowe.

4. REGUŁY I ZASADY POLITYKI ANTYKORUPCYJNEJ

Czym jest korupcja?
Korupcją jest, bez ograniczenia pozostałych definicji przyjętych w polskich oraz
międzynarodowych regulacjach prawnych, każde zachowanie polegające m .in. na:
• bezpośrednim lub pośrednim oferowaniu, obiecywaniu oraz wręczaniu korzyści majątkowych,
osobistych lub innych świadczeń osobom oraz podmiotom trzecim;
• bezpośrednie lub pośrednie przyjmowanie lub żądanie korzyści majątkowych lub osobistych
przez osobę lub podmiot trzeci;
• legalizowanie dochodów pochodzących z wyżej wskazanych praktyk korupcyjnych;w
jakiejkolwiek formie, o jakiejkolwiek wartości, które może zostać uznane za przypadek korupcji
w rozumieniu polskich oraz międzynarodowych regulacji prawnych.
Kontakty z funkcjonariuszami oraz osobami publicznymi
W czasie kontaktów podmiotów objętych zakresem podmiotowym niniejszej Polityki
Antykorupcyjnej działających na rzecz ZEISAP „MIKROB” S.A.. z funkcjonariuszami publicznymi,
należy ściśle przestrzegać postanowień niniejszego dokumentu, przy czym w sytuacji jakichkolwiek
wątpliwości, co do zgodności lub legalności podejmowanych działań należy je niezwłocznie zgłosić
Zarządowi Spółki.
Funkcjonariuszem publicznym jest:
• Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej,
• poseł, senator, radny,
• poseł do Parlamentu Europejskiego,
• sędzia, ławnik, prokurator, funkcjonariusz finansowego organu postępowania
przygotowawczego lub organu nadrzędnego na finansowym organem postępowania
przygotowawczego, notariusz, komornik, kurator sądowy, syndyk, nadzorca sądowy i
zarządca, osoba orzekająca w organach dyscyplinarnych działających na podstawie ustawy,
• osoba, będąca pracownikiem administracji rządowej, innego organu państwowego lub
samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe, a także inna osoba
w zakresie, w którym uprawniona jest do wydawania decyzji administracyjnych,
• osoba będącą pracownikiem organu kontroli państwowej lub organu kontroli samorządu
terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe,
• osoba zajmująca kierownicze stanowisko w innej instytucji państwowej,
• funkcjonariusz organu powołanego do ochrony bezpieczeństwa publicznego albo
funkcjonariusz Służby Więziennej,
• osoba pełniąca czynną służbę wojskową,
• pracownik międzynarodowego trybunału karnego, chyba że pełni wyłącznie czynności
usługowe.
Osoba publiczna
Zaprezentowana powyżej definicja funkcjonariusza publicznego jest definicją zaczerpniętą z
polskiego kodeksu karnego. Niniejsza Polityka Antykorupcyjna rozszerza katalog osób, w kontaktach z
którymi należy ściśle przestrzegać jej postanowień. Oprócz podmiotów wymienionych powyżej, osobą
publiczną może być każdy, bez względu na rangę lub tytuł, kto jest:
• dyrektorem
• urzędnikiem
• pełnomocnikiem
• przedstawicielem lub pracownikiem jakiejkolwiek państwowej spółki;
• osobą odpowiedzialną i mającą wpływ na przydzielanie funduszy rządowych, w tym także
osoby pełniące funkcje nieodpłatne, honorowe lub doradcze;
• urzędnikiem lub pracownikiem międzynarodowych organizacji;
• osobą działającą w imieniu jakiegokolwiek rządu lub organizacji międzynarodowej;
• członkiem lub pracownikiem partii politycznej;
• kandydatem na jakikolwiek urząd polityczny;
• bliskim krewnym któregokolwiek z powyższych.

Przykłady zachowań korupcyjnych:
W czasie realizowania jakichkolwiek świadczeń na rzecz i w imieniu ZEISAP „MIKROB” S.A.
zabronione jest w szczególności podejmowanie działań mających charakter:
• przekupstwa
oferowania (pośrednio albo bezpośrednio), wręczania oraz składania obietnic wręczenia
jakichkolwiek korzyści majątkowych celem uzyskania korzyści biznesowej lub osobistej,a w
szczególności celem nakłonienia drugiej strony do działania w złej wierze lub złamania zasad
bezstronności; podmiotom objętym zakresem niniejszej Polityki antykorupcyjnej zabrania się również w
sposób pośredni lub bezpośredni wręczania, oferowania lub składania obietnic wręczenia oraz
autoryzacji wręczenia jakichkolwiek korzyści majątkowych w celu:
-wpłynięcia na działania lub decyzje funkcjonariusza publicznego/osoby/podmiotu trzeciego w
ramach wykonywanych przez niego/nią obowiązków służbowych;
-nakłaniania funkcjonariusza publicznego/osoby/podmiotu trzeciego do działania lub zaniechania
niezgodnego z jego obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa;
-wykorzystania funkcjonariusza publicznego/osoby/podmiotu trzeciego do wywarcia wpływu na
decyzje władz państwowych;
-zapewnienia nieuczciwej przewagi konkurencyjnej;
w niektórych porządkach prawnych funkcjonariuszom publicznymi lub osobom publicznym nie
wolno jest wręczać żadnych korzyści majątkowych (bez względu na ich wartość), dlatego tez kontakty
z funkcjonariuszami publicznymi i osobami publicznymi powinny być prowadzone ze szczególną
ostrożnością oraz transparentnością;
• oferowania nielegalnych prowizji
oferowanie nielegalnych prowizji będących częścią kontraktu dla pracowników kontrahentów lub
z wykorzystaniem innych technik, takich jak podwykonawstwo, zlecenia zakupów lub umowy
konsultingowe, kierowanie płatności do funkcjonariuszy publicznych lub osób publicznych,
pracowników kontrahentów, ich krewnych lub partnerów biznesowych;
• wymuszania
pośredniego lub bezpośredniego domagania się korzyści majątkowej lub jej akceptacji;
• wręczania gratyfikacji
wręczania gratyfikacji, w tym nawet niewielkich płatności, których celem jest przyspieszenie lub
zapewnienie wykonania rutynowych czynności przez funkcjonariuszy publicznych lub osoby publiczne
(np. otrzymanie pozwoleń);
• finansowanie partii politycznych i ich przedstawicieli
a także kandydatów na stanowiska publiczne bez zgody zarządu ZEISAP „MIKROB” S.A. oraz
bez przeprowadzenia analizy prawnej zgodności z prawem takiego działania
• zatrudniania funkcjonariuszy publicznych lub osób publicznych
zatrudniania osób (oraz ich rodzin), które jednocześnie pełnią funkcję funkcjonariuszy
publicznych lub osób publicznych, przy czym decyzja o zatrudnieniu takich osób może zostać podjęta
pod warunkiem, że zatrudnienie jest zgodne z lokalnymi regulacjami prawnymi, czynności
podejmowane przez funkcjonariusza publicznego lub osobę publiczną na rzecz ZEISAP „MIKROB”
S.A. nie prowadzą do konfliktu interesów z ich obowiązkami służbowymi oraz ich zatrudnienie nie
może powodować podejrzenia przekupstwa

Upominki
Zabrania się wręczania, przekazywania, darowania jakichkolwiek upominków funkcjonariuszom
publicznym/osobom/podmiotom trzecim lub członkom ich rodzin, osobom im najbliższym, które nie są
gadżetami promocyjnymi ZEISAP „MIKROB” S.A. W żadnym wypadku nie jest dopuszczalne
wręczanie, przekazywanie, darowanie wartości pieniężnych oraz upominków, które na gruncie
odpowiedniego porządku prawnego są niedopuszczalne z mocy prawa.
Darowizny charytatywne
Od czasu do czasu, ZEISAP „MIKROB” S.A. może przekazywać darowizny na cele
charytatywne w formie rzeczowej, w formie usług, transferu wiedzy, poświęcenia swojego czasu lub
bezpośredniego wsparcia finansowego. Takie darowizny na cele charytatywne są dopuszczalne, pod
warunkiem że:
• wniosek o udzielenie darowizny jest sporządzony w formie pisemnej i wystarczająco
uzasadnia cel darowizny, jej powód oraz zawiera wszystkie istotne szczegóły dotyczące danej
organizacji charytatywnej
• darowizna jest zgodna z niniejszą Polityką Antykorupcyjną, polskimi oraz międzynarodowymi
regulacjami prawnymi, kontraktami zawartymi przez ZEISAP „MIKROB” S.A.. oraz normami i
zasadami etycznymi
• została przeprowadzona weryfikacja danej organizacji charytatywnej z zachowaniem należytej
staranności w celu sprawdzenia jej działalności oraz czy nie ma ona związku z żadnym
urzędnikiem państwowym, który miałby wpływ na podjęcie decyzji lub działań z korzyścią dla
ZEISAP „MIKROB” S.A.
• darowizna nie zostanie wykorzystana w celu uzyskania w zamian za nią jakichkolwiek korzyści
(biznesowych lub innych);
• została zatwierdzona na piśmie przez zarząd ZEISAP „MIKROB” S.A.
• została należycie odnotowana przez księgowość.

5. NAWIĄZYWANIE KONTAKTÓW Z KONTRAHENTAMI

Przed przystąpieniem do nawiązania kontaktów partnerskich/biznesowych/handlowych z nowym
kontrahentem ZEISAP „MIKROB” S.A., należy dołożyć należytej staranności w zweryfikowaniu
działalności przyszłego kontrahenta, mając na uwadze zgodność działalności kontrahenta z niniejszą
Polityką Antykorupcyjną. Należy poinformować przyszłego kontrahenta o niniejszej Polityce
Antykorupcyjnej oraz w zależności od danych okoliczności, zobowiązać do odpowiedniego stosowania
niniejszych postanowień. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do zgodności działalności
obecnego lub przyszłego kontrahenta z niniejszą Polityką Antykorupcyjną, należy zwrócić się do
Zarządu ZEISAP „MIKROB” S.A.

6. ZGŁASZANIE ZDARZEŃ KORUPCYJNYCH

Przestrzeganie postanowień niniejszej Polityki Antykorupcyjnej, zapobieganie zdarzeniom
korupcyjnym oraz reagowanie na zdarzenia korupcyjne jest obowiązkiem każdej osoby lub podmiotu
objętego jej zakresem podmiotowym. Każdy kto doświadczy lub podejmie wiedzę o zdarzeniu
niezgodnym z niniejszą Polityką Antykorupcyjną oraz/lub innymi regulacjami prawnymi w zakresie
korupcji, zobowiązany jest do zgłoszenia przedmiotowego zdarzenia swojemu bezpośredniemu
przełożonemu lub bezpośrednio do zarządu ZEISAP „MIKROB” S.A.. Rzeczone zdarzenia mogą być
zgłaszane przykładowo a adres e-mail członka Zespołu, odpowiedniego przełożonego lub członka
zarządu wraz z opisem zdarzenia. Takie zgłoszenie można przesłać także anonimowo, na adres email:
info@mikrob.pl. ZEISAP „MIKROB” S.A. zobowiązuje się nie wyciągać żadnych konsekwencji
wobec osób zgłaszających zachowania korupcyjne, a także utrzymywać ich tożsamość w tajemnicy, o
ile jej ujawnienie nie okaże się konieczne dla podjęcia odpowiednich działań wobec zgłoszonych
naruszeń.

Różnorodność systemów

Dzięki doświadczeniu naszej kadry inżynierskiej, stosowaniu nowoczesnych urządzeń i technologii oraz opanowaniu wszystkich standardów komunikacyjnych i wymiany danych, możemy z satysfakcją stwierdzić, że jesteśmy ekspertami w obszarze integracji systemów. W naszych referencjach znaleźć można olbrzymią ilość urządzeń, standardów i protokołów komunikacyjnych stosowanych we wdrożonych aplikacjach. Pozyskane dane są agregowane i przetwarzane w systemach komputerowych na różnych platformach systemowych (MS Windows, QNX, Linux) co dodatkowo czyni naszą ofertę otwartą i elastyczną. Implementacja integracji może odbywać się na dowolnym poziomie: od fizycznych łącz komunikacyjnych, poprzez oprogramowanie systemu wizualizacji (SCADA), aż po systemy zarządzania produkcją (MES) i przedsiębiorstwem (ERP).

Ciągłość informacji

Ważnym kierunkiem naszej działalności jest integracja systemów. Jest to zagadnienie szerokie, różnorodne i często skomplikowane. Nadrzędnym celem jest zapewnienie ciągłego dostępu do informacji o aktualnym stanie procesu, zagregowanie tych informacji, przetworzenie i udostępnienie ich operatorom i innym systemom. Typową sytuacją w przedsiębiorstwach jest istnienie wielu typów urządzeń, aparatury, systemów i standardów. Koniecznością jest dzisiaj, aby istniejące systemy mogły w spójny sposób przekazywać informacje, a nowo budowane systemy integrowały się w istniejącym środowisku.

Inżyniering

Oferujemy naszym klientom kompleksowe usługi z zakresu szeroko pojętej automatyki: począwszy od analizy problemu i projektu technicznego, poprzez kompletne wykonawstwo z pełnymi dostawami urządzeń, a kończąc na uruchomieniu, szkoleniu, serwisie gwarancyjnym i pogwarancyjnym. Referencje jakie posiadamy na wykonanych obiektach są naszą dumą i wizytówką.

Zakres naszych usług

 • Projektowania AKPiA: czujniki/przetworniki konwencjonalne
  • czujniki/przetworniki inteligentne (PROFIBUS-DP/PA, Control-NET)
  • styczniki
  • falowniki
  • elementy pneumatyczne: wyspy zaworowe, siłowniki, zawory
  • układy regulacji
  • układy sterowania napędami
  • układy pozycjonowania
 • Wykonawstwa i wdrażania systemów automatyki, sterowania i wizualizacji
 • Programowania sterowników PLC (takich firm jak Allen-Bradley, Siemens, Schneider, GE Fanuc, Wago, SAIA, IDEC i innych):układy sterowania sekwencyjnego
  • proste i złożone układy regulacji, identyfikacja obiektu regulacji
  • układy regulacji obiektów inercyjnych z dużym opóźnieniem
  • sterowanie zdalne, diagnostyka napędów
 • Generalnych dostaw AKPiA
 • Szkolenia
  • Serwisów tym także pełny i bezpieczny serwis elementów systemu poprzez Internet

Dla Akcjonariuszy

ZEiSAP Mikrob S.A. (1/2020)

Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Postawa prawna:

ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798)

Zarząd spółki pod firmą Zakład Elementów i Systemów Automatyki Przemysłowej „Mikrob” S.A. z siedzibą w Ostrzeszowie (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Przemysłowa 7, 63-500 Ostrzeszów, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9.00 – 15.00.


ZEiSAP Mikrob S.A. (2/2020)

Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Postawa prawna:

ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798)

Zarząd spółki pod firmą Zakład Elementów i Systemów Automatyki Przemysłowej „Mikrob” S.A. z siedzibą w Ostrzeszowie (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Przemysłowa 7, 63-500 Ostrzeszów, w dniach roboczych (od poniedziałki do piątku) w godzinach 9.00 – 15.00.


ZEiSAP Mikrob S.A. (3/2020)

Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Postawa prawna:

ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798)

Zarząd spółki pod firmą Zakład Elementów i Systemów Automatyki Przemysłowej „Mikrob” S.A. z siedzibą w Ostrzeszowie (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Przemysłowa 7, 63-500 Ostrzeszów, w dniach roboczych (od poniedziałki do piątku) w godzinach 9.00 – 15.00.


ZEiSAP Mikrob S.A. (4/2020)

Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Postawa prawna:

ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798)

Zarząd spółki pod firmą Zakład Elementów i Systemów Automatyki Przemysłowej „Mikrob” S.A. z siedzibą w Ostrzeszowie (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Przemysłowa 7, 63-500 Ostrzeszów, w dniach roboczych (od poniedziałki do piątku) w godzinach 9.00 – 15.00.


ZEiSAP Mikrob S.A. (5/2020)

Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Postawa prawna:

ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798)

Zarząd spółki pod firmą Zakład Elementów i Systemów Automatyki Przemysłowej „Mikrob” S.A. z siedzibą w Ostrzeszowie (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Przemysłowa 7, 63-500 Ostrzeszów, w dniach roboczych (od poniedziałki do piątku) w godzinach 9.00 – 15.00.


Bezpieczeństwo danych

System MIKROS zabezpieczony jest poprzez użycie redundancji (systemu zapasowego) serwerów, torów komunikacyjnych oraz instalacji pomiarowych. Bezpieczeństwo danych gwarantują również zautomatyzowane kopie zapasowe. System posiada możliwość definicji wielu poziomów uprawnień dla użytkowników co chroni przed nieautoryzowanym dostępem do danych.