Zasady polityki antykorupcyjnej obowiązujące w ZEISAP „MIKROB” S.A.

1. WPROWADZENIE DO POLITYKI ANTYKORUPCYJNEJ

ZEISAP „MIKROB” S.A. w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej stosuje politykę
zera tolerancji dla wszelkich zachowań o znamionach korupcyjnych lub korupcjogennych. Niniejsze
Zasady Antykorupcyjne należy odczytywać łącznie z obowiązującym regulacjami prawnymi, polskimi i
międzynarodowymi w zakresie dotyczącym zjawiska korupcji, które łącznie wyznaczają modelowy
wzór postępowania, w przypadku zetknięcia się ze zjawiskiem korupcji w życiu zawodowym.
ZEISAP „MIKROB” S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany oraz aktualizacji niniejszych Zasad
Polityki Antykorupcyjnej w dowolnym czasie, przy czym wprowadzone zmiany lub aktualizacje,
obowiązują od chwili ich ogłoszenia w ramach wewnętrznej struktury organizacyjnej ZEISAP
„MIKROB” S.A. oraz potwierdzenia zapoznania się z jej treścią przez podmiot/osobę, której zostały
przedstawione.

2. CEL POLITYKI ANTYKORUPCYJNEJ

Celem niniejszej Polityki Antykorupcyjnej ZEISAP „MIKROB” S.A. jest ustanowienie reguł i
zasad, mających na celu zapobieganie oraz reagowanie na sytuacje niezgodne z Polityką
Antykorupcyjną, regulacjami prawnymi polskimi oraz międzynarodowymi, kontraktami zawartymi przez
ZEISAP „MIKROB” S.A. oraz normami i zasadami etycznymi w zakresie dotyczącymi zjawiska
korupcji.

3. ZAKRES PODMIOTOWY POLITYKI ANTYKORUPCYJNEJ

1) Niniejsza Polityka Antykorupcyjna adresowana jest do wszystkich pracowników ZEISAP
„MIKROB” S.A., świadczących pracę lub usługi na rzecz ZEISAP „MIKROB” S.A. w ramach stosunku
pracy lub na podstawie umów cywilnoprawnych, dostawców oraz usługodawców ZEISAP „MIKROB”
S.A. jak również do wszelkich podmiotów trzecich reprezentujących ZEISAP „MIKROB” S.A. w
kontaktach z podmiotami sektora publicznego lub prywatnego.
2) Naruszenie postanowień niniejszej Polityki Antykorupcyjnej może prowadzić do sankcji
dyscyplinarnych, w tym do zakończenia współpracy z daną osobą lub podmiotem oraz do nałożenia
sankcji karnych przez podmioty zewnętrzne.
3) Zapoznanie się z niniejszą Polityką Antykorupcyjną nie zwalnia osoby lub podmiotu, któremu
została przedłożona od zapoznania się oraz stosowania do regulacji antykorupcyjnych,
obowiązujących na terytorium Polski oraz podmiotów, z którymi ZEISAP „MIKROB” S.A. utrzymuje
kontakty handlowe.

4. REGUŁY I ZASADY POLITYKI ANTYKORUPCYJNEJ

Czym jest korupcja?
Korupcją jest, bez ograniczenia pozostałych definicji przyjętych w polskich oraz
międzynarodowych regulacjach prawnych, każde zachowanie polegające m .in. na:
• bezpośrednim lub pośrednim oferowaniu, obiecywaniu oraz wręczaniu korzyści majątkowych,
osobistych lub innych świadczeń osobom oraz podmiotom trzecim;
• bezpośrednie lub pośrednie przyjmowanie lub żądanie korzyści majątkowych lub osobistych
przez osobę lub podmiot trzeci;
• legalizowanie dochodów pochodzących z wyżej wskazanych praktyk korupcyjnych;w
jakiejkolwiek formie, o jakiejkolwiek wartości, które może zostać uznane za przypadek korupcji
w rozumieniu polskich oraz międzynarodowych regulacji prawnych.
Kontakty z funkcjonariuszami oraz osobami publicznymi
W czasie kontaktów podmiotów objętych zakresem podmiotowym niniejszej Polityki
Antykorupcyjnej działających na rzecz ZEISAP „MIKROB” S.A.. z funkcjonariuszami publicznymi,
należy ściśle przestrzegać postanowień niniejszego dokumentu, przy czym w sytuacji jakichkolwiek
wątpliwości, co do zgodności lub legalności podejmowanych działań należy je niezwłocznie zgłosić
Zarządowi Spółki.
Funkcjonariuszem publicznym jest:
• Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej,
• poseł, senator, radny,
• poseł do Parlamentu Europejskiego,
• sędzia, ławnik, prokurator, funkcjonariusz finansowego organu postępowania
przygotowawczego lub organu nadrzędnego na finansowym organem postępowania
przygotowawczego, notariusz, komornik, kurator sądowy, syndyk, nadzorca sądowy i
zarządca, osoba orzekająca w organach dyscyplinarnych działających na podstawie ustawy,
• osoba, będąca pracownikiem administracji rządowej, innego organu państwowego lub
samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe, a także inna osoba
w zakresie, w którym uprawniona jest do wydawania decyzji administracyjnych,
• osoba będącą pracownikiem organu kontroli państwowej lub organu kontroli samorządu
terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe,
• osoba zajmująca kierownicze stanowisko w innej instytucji państwowej,
• funkcjonariusz organu powołanego do ochrony bezpieczeństwa publicznego albo
funkcjonariusz Służby Więziennej,
• osoba pełniąca czynną służbę wojskową,
• pracownik międzynarodowego trybunału karnego, chyba że pełni wyłącznie czynności
usługowe.
Osoba publiczna
Zaprezentowana powyżej definicja funkcjonariusza publicznego jest definicją zaczerpniętą z
polskiego kodeksu karnego. Niniejsza Polityka Antykorupcyjna rozszerza katalog osób, w kontaktach z
którymi należy ściśle przestrzegać jej postanowień. Oprócz podmiotów wymienionych powyżej, osobą
publiczną może być każdy, bez względu na rangę lub tytuł, kto jest:
• dyrektorem
• urzędnikiem
• pełnomocnikiem
• przedstawicielem lub pracownikiem jakiejkolwiek państwowej spółki;
• osobą odpowiedzialną i mającą wpływ na przydzielanie funduszy rządowych, w tym także
osoby pełniące funkcje nieodpłatne, honorowe lub doradcze;
• urzędnikiem lub pracownikiem międzynarodowych organizacji;
• osobą działającą w imieniu jakiegokolwiek rządu lub organizacji międzynarodowej;
• członkiem lub pracownikiem partii politycznej;
• kandydatem na jakikolwiek urząd polityczny;
• bliskim krewnym któregokolwiek z powyższych.

Przykłady zachowań korupcyjnych:
W czasie realizowania jakichkolwiek świadczeń na rzecz i w imieniu ZEISAP „MIKROB” S.A.
zabronione jest w szczególności podejmowanie działań mających charakter:
• przekupstwa
oferowania (pośrednio albo bezpośrednio), wręczania oraz składania obietnic wręczenia
jakichkolwiek korzyści majątkowych celem uzyskania korzyści biznesowej lub osobistej,a w
szczególności celem nakłonienia drugiej strony do działania w złej wierze lub złamania zasad
bezstronności; podmiotom objętym zakresem niniejszej Polityki antykorupcyjnej zabrania się również w
sposób pośredni lub bezpośredni wręczania, oferowania lub składania obietnic wręczenia oraz
autoryzacji wręczenia jakichkolwiek korzyści majątkowych w celu:
-wpłynięcia na działania lub decyzje funkcjonariusza publicznego/osoby/podmiotu trzeciego w
ramach wykonywanych przez niego/nią obowiązków służbowych;
-nakłaniania funkcjonariusza publicznego/osoby/podmiotu trzeciego do działania lub zaniechania
niezgodnego z jego obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa;
-wykorzystania funkcjonariusza publicznego/osoby/podmiotu trzeciego do wywarcia wpływu na
decyzje władz państwowych;
-zapewnienia nieuczciwej przewagi konkurencyjnej;
w niektórych porządkach prawnych funkcjonariuszom publicznymi lub osobom publicznym nie
wolno jest wręczać żadnych korzyści majątkowych (bez względu na ich wartość), dlatego tez kontakty
z funkcjonariuszami publicznymi i osobami publicznymi powinny być prowadzone ze szczególną
ostrożnością oraz transparentnością;
• oferowania nielegalnych prowizji
oferowanie nielegalnych prowizji będących częścią kontraktu dla pracowników kontrahentów lub
z wykorzystaniem innych technik, takich jak podwykonawstwo, zlecenia zakupów lub umowy
konsultingowe, kierowanie płatności do funkcjonariuszy publicznych lub osób publicznych,
pracowników kontrahentów, ich krewnych lub partnerów biznesowych;
• wymuszania
pośredniego lub bezpośredniego domagania się korzyści majątkowej lub jej akceptacji;
• wręczania gratyfikacji
wręczania gratyfikacji, w tym nawet niewielkich płatności, których celem jest przyspieszenie lub
zapewnienie wykonania rutynowych czynności przez funkcjonariuszy publicznych lub osoby publiczne
(np. otrzymanie pozwoleń);
• finansowanie partii politycznych i ich przedstawicieli
a także kandydatów na stanowiska publiczne bez zgody zarządu ZEISAP „MIKROB” S.A. oraz
bez przeprowadzenia analizy prawnej zgodności z prawem takiego działania
• zatrudniania funkcjonariuszy publicznych lub osób publicznych
zatrudniania osób (oraz ich rodzin), które jednocześnie pełnią funkcję funkcjonariuszy
publicznych lub osób publicznych, przy czym decyzja o zatrudnieniu takich osób może zostać podjęta
pod warunkiem, że zatrudnienie jest zgodne z lokalnymi regulacjami prawnymi, czynności
podejmowane przez funkcjonariusza publicznego lub osobę publiczną na rzecz ZEISAP „MIKROB”
S.A. nie prowadzą do konfliktu interesów z ich obowiązkami służbowymi oraz ich zatrudnienie nie
może powodować podejrzenia przekupstwa

Upominki
Zabrania się wręczania, przekazywania, darowania jakichkolwiek upominków funkcjonariuszom
publicznym/osobom/podmiotom trzecim lub członkom ich rodzin, osobom im najbliższym, które nie są
gadżetami promocyjnymi ZEISAP „MIKROB” S.A. W żadnym wypadku nie jest dopuszczalne
wręczanie, przekazywanie, darowanie wartości pieniężnych oraz upominków, które na gruncie
odpowiedniego porządku prawnego są niedopuszczalne z mocy prawa.
Darowizny charytatywne
Od czasu do czasu, ZEISAP „MIKROB” S.A. może przekazywać darowizny na cele
charytatywne w formie rzeczowej, w formie usług, transferu wiedzy, poświęcenia swojego czasu lub
bezpośredniego wsparcia finansowego. Takie darowizny na cele charytatywne są dopuszczalne, pod
warunkiem że:
• wniosek o udzielenie darowizny jest sporządzony w formie pisemnej i wystarczająco
uzasadnia cel darowizny, jej powód oraz zawiera wszystkie istotne szczegóły dotyczące danej
organizacji charytatywnej
• darowizna jest zgodna z niniejszą Polityką Antykorupcyjną, polskimi oraz międzynarodowymi
regulacjami prawnymi, kontraktami zawartymi przez ZEISAP „MIKROB” S.A.. oraz normami i
zasadami etycznymi
• została przeprowadzona weryfikacja danej organizacji charytatywnej z zachowaniem należytej
staranności w celu sprawdzenia jej działalności oraz czy nie ma ona związku z żadnym
urzędnikiem państwowym, który miałby wpływ na podjęcie decyzji lub działań z korzyścią dla
ZEISAP „MIKROB” S.A.
• darowizna nie zostanie wykorzystana w celu uzyskania w zamian za nią jakichkolwiek korzyści
(biznesowych lub innych);
• została zatwierdzona na piśmie przez zarząd ZEISAP „MIKROB” S.A.
• została należycie odnotowana przez księgowość.

5. NAWIĄZYWANIE KONTAKTÓW Z KONTRAHENTAMI

Przed przystąpieniem do nawiązania kontaktów partnerskich/biznesowych/handlowych z nowym
kontrahentem ZEISAP „MIKROB” S.A., należy dołożyć należytej staranności w zweryfikowaniu
działalności przyszłego kontrahenta, mając na uwadze zgodność działalności kontrahenta z niniejszą
Polityką Antykorupcyjną. Należy poinformować przyszłego kontrahenta o niniejszej Polityce
Antykorupcyjnej oraz w zależności od danych okoliczności, zobowiązać do odpowiedniego stosowania
niniejszych postanowień. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do zgodności działalności
obecnego lub przyszłego kontrahenta z niniejszą Polityką Antykorupcyjną, należy zwrócić się do
Zarządu ZEISAP „MIKROB” S.A.

6. ZGŁASZANIE ZDARZEŃ KORUPCYJNYCH

Przestrzeganie postanowień niniejszej Polityki Antykorupcyjnej, zapobieganie zdarzeniom
korupcyjnym oraz reagowanie na zdarzenia korupcyjne jest obowiązkiem każdej osoby lub podmiotu
objętego jej zakresem podmiotowym. Każdy kto doświadczy lub podejmie wiedzę o zdarzeniu
niezgodnym z niniejszą Polityką Antykorupcyjną oraz/lub innymi regulacjami prawnymi w zakresie
korupcji, zobowiązany jest do zgłoszenia przedmiotowego zdarzenia swojemu bezpośredniemu
przełożonemu lub bezpośrednio do zarządu ZEISAP „MIKROB” S.A.. Rzeczone zdarzenia mogą być
zgłaszane przykładowo a adres e-mail członka Zespołu, odpowiedniego przełożonego lub członka
zarządu wraz z opisem zdarzenia. Takie zgłoszenie można przesłać także anonimowo, na adres email:
info@mikrob.pl. ZEISAP „MIKROB” S.A. zobowiązuje się nie wyciągać żadnych konsekwencji
wobec osób zgłaszających zachowania korupcyjne, a także utrzymywać ich tożsamość w tajemnicy, o
ile jej ujawnienie nie okaże się konieczne dla podjęcia odpowiednich działań wobec zgłoszonych
naruszeń.